Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Ordforklaring

Det dukker opp mange nye ord og utrykk når man er på boligjakt. Dette kan gjøre jakten mer slitsom fordi man må lære seg betydningen av alle ordene. Men det er viktig å vite hva som betyr hva så du ikke går på en smell, og slik at du vet hva du betaler for. Listen går i alfabetisk rekkefølge.

Adkomstdokumenter
Dokumenter som gir rettigheter til en bolig. Låner du penger, krever långiveren som regel å få beholde adkomstdokumentene til lånet er nedbetalt.

Aksjebrev
Et verdipapir som viser at innehaveren har en andel i aksjeselskap, med de rettigheter og plikter som detter innbærer.

Andelsobligasjon
Et gjeldsbrev som er utstedt av borettslaget til andelseieren. Dette er igjen knyttet til en fellesobligasjon som tilsvarer summen av alle innskuddene.

Annuitetslån
Et lån der terminbeløpet er like stort i hele låneperioden. I begynnelsen er avdragsandelen liten. Den øker etter hvert mens rentene blir mindre. Det vil si at man i begynnelsen betaler mest renter, og mot slutten mest avdrag.

Betalingsklausul
En bestemmelse i avtalene om hvordan betalingen skal skje.

BOA/P-ROM
Primærrom. P-ROM er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. Altså de rommene man bruker og bor i. (Tidligere brukte man BOA som arealbegrep ved taksering og nå brukes P-rom.)

BRA
Bruksareal er boligens boareal pluss andre tilgjengelige rom som bod, kjølerom, etc. Leilighetens areal målt fra innervegg til innervegg.

BTA
Bruttoareal er hele boligens areal målt fra yttervegg til yttervegg. Veranda, terrasse og fellesrom som for eksempel trappeoppgang regnes ikke med.

Depositum
Penger som stilles som sikkerhet for at en avtale skal holdes.

Fast rente
Betyr at renten på et lån er fast for en gitt periode. Denne perioden kalles bindingstid, og varierer i ulike tilfeller.

Festekontrakt
En kontrakt som inneholder avtale om retten til å leie en tomt.

Finansieringsbevis
En bekreftelse på at du kan få lån. Å ha et slikt bevis gir en ekstra fordel når du skal kjøpe bolig.

Flytende rente
En rente som følger det generelle rentenivået i landet.

Forvalte
Å utføre juridiske, økonomiske og tekniske oppgaver for en bestemt oppdragsgiver, etter nærmere avtale.

Grunnboken
Et offentlig register som sorenskriverkontoret/byretten holder orden på. Inneholder alle tinglysninger av dokumenter på alle faste eiendommer.

Gårdsnummer/bruksnummer/seksjonsnummer (gnr./bnr./snr.)
Et registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gård, og grunnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.

Heftelse
En forpliktelse som følger med en eiendom., og som innskrenker kjøperens råderett. Forpliktelsen kan være både positiv og negativ.

Ihendehaverobligasjon
Et verdipapir med en skriftlig erklæring fra utstederen om å skylde penger til den som har obligasjonene “i hende”.

Kausjon
At en eller flere personer (kausjonister) påtar seg å stå ansvarlig for en annens gjeldsforpliktelser, i tilfelle den som skylder pengene ikke kan betale.

Konsesjon
En tillatelse fra offentlig myndighet. Hvis en eiendom er konsesjonspliktig betyr det for eksempel at eiendommen skal drives på en bestemt måte, og du må ha myndighetenes tillatelse for å kjøpe den.

Kreditorinstitusjoner
Et foretak som låner ut penger til bedrifter og privatpersoner.

Lånetakst
Den verdien låneinstitusjon legger til grunn ved sikkerhetsetablering eller pantsetting.

Lånetakst
Er vanligvis 80 – 85 % av verditakst. Det er vanlig at man får låne ca. 80 % eller 60 % av lånetakst.

Misligholdebeføyelser
Er for eksempel krav om prisavslag, heving av kjøp, bytte eller omlevering.

Målebrev
Et dokument som angir nøyaktige grenser for grunneiendom eller festegrunn. Et målebrev skal alltid være undertegnet av oppmålingsmyndighetene og tinglyst.

Namsmannen
Namsmannen behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. I de fleste kommuner er det lensmannen som fungerer som namsmann.

Pant
En sikkerhet for at et lån blir betalt tilbake. Pant kan tas i fast eiendom, i verdigjenstander eller verdipapirer.

Panteobligasjon
Et dokument som inneholder en skriftlig erklæring om at man skylder penger, og at man til sikkerhet for gjelden stiller fast eiendom som pant.

Partialobligasjon
En delobligasjon. Gjeldsbrev som lyder på en andel av et større lån, der alle andelene er knyttet til en panteobligasjon (fellesobligasjon).

Prioritet
Betyr fortrinnsrett. Pantelån ytes som første -, andre -, og av og til tredje prioritetslån. At et lån har førsteprioritet betyr at dette lånet skal dekkes før noe annet lån dersom for eksempel låntakeren går konkurs og eiendommen må tvangsselges.

Prisantydning
Den prisen selger og eiendomsmegler er enige om at eiendommen /boligen skal frembys for på markedet. Bud kan mottas både over og under dette beløpet.

Prisforlangende
Et tilbud fra selger. Den som først byr prisforlangende får ofte kjøpt eiendommen.

Prisvurdering
Den prisen eiendomsmegler mener eiendommen kan selges for i markedet.

Prospekt
Det samme som en salgsoppgave, og er en beskrivelse av en eiendom og dens bolig.

Serielån
Et lån hvor avdragene er like store i hele låneperioden, mens rentene blir mindre, slik at man betaler mest i begynnelsen og mindre etter hvert.

Skjøte
Et dokument som kjøper av fast eiendom mottar fra selger som bevis for å ha overtatt eiendommen.

Skyldfordelingsforretning
Et gammelt dokument som forteller at en eiendom er utskilt fra en annen.

Startlån (tidligere etableringslån)
Et lån som gis av bydelen du bor i til førstegangsboligkjøpere som ikke får lån av banken.

Tilstandsrapport
En rapport som sier noe om boligens tekniske standard.

Tinglysning
Registrering av skjøter, avtaler, og lignende som angår fast eiendom, i et offentlig register, med sikte på å bekjentgjøre forholdet og gi det rettsvern for ettertiden.

Utnyttelsesgrad
Angir forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter tomt. Utnyttelsesgraden beskriver dermed hvor tett et område er bebygd eller kan bebygges.

Verditakst
Prisen takstmannen mener er oppnåelig i markedet.

Sist oppdatert: 28.9.2016

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære lenker

De mest populære linkene til å finne bolig.
finn.no
hybel.no
jussbuss.no